ضمانت حسن انجام کار و اجرای تعهدات

سپرده حسن انجام کار توسط فریلنسر پرداخت می شود و تا اتمام پروژه نزد پارس فریلنسر به امانت می ماند و پس از تایید کارفرما به حساب فریلنسر واریز می گردد.

در قراردادهای دورکاری، ممکن است کارفرما به منظور اطمینان از حسن جریان کار، در زمان انعقاد قرارداد از فریلنسر درخواست ضمانت  حسن اجرای تعهدات نماید.

این ضمانت  تا اجرای کامل قرارداد در اختیار سایت باقی می ماند تا اگر در هر مرحله از کار، فریلنسر به تعهدات خود عمل نکند، کارفرما بتواند بابت خسارت خود وجه ضمانت را برداشت نماید.

ارسال درخواست باید توسط کارفرما انجام شود و پس از تایید مدیر سایت و در صورت توافق فریلنسر مبلغ حسن انجام کار در سایت سپرده گذاری میشود.