سیستم فازبندی یا پرداخت امن

این سیستم جهت مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد.

جهت اجرای پروژه های بزرگ توسط این سیستم می توان به آسانی پرداخت ها را بر اساس تاریخ تحویل هر مرحله از پروژه زمان بندی نمود.

طرفین پروژه قادر هستند به تعداد نامحدود برای پروژه مرحله یا فاز تعریف و مبلغ هر مرحله را مشخص نمایند,فریلنسر هم میتواند برای هر مرحله درخواست گروگذاری  یا همان پرداخت امن نماید،کارفرما هم پس از دریافت هر مرحله و رضایت از کار پرداخت امن همان فاز را برای فریلنسر آزاد نماید.

ایجاد فاز توسط طرفین امکان پذیر است و در هر صورت باید توسط کارفرما تایید شود.

پس از تایید فاز درخواست گروگذاری وجه توسط فریلنسر باید ثبت شود.