سیستم فازبندی یا پرداخت امن

این سیستم جهت امنیت مالی طرفین و مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد.

جهت اجرای پروژه های بزرگ توسط این سیستم می توان به آسانی پرداخت ها را بر اساس تاریخ تحویل هر مرحله از پروژه زمان بندی نمود.

پس از انتخاب فریلنسر و انتقال پروژه به میز کار این قابلیت برای فریلنسر و کارفرما فعال میشود.

طرفین پروژه قادر هستند به تعداد نامحدود برای پروژه مرحله یا فاز تعریف و مبلغ هر مرحله را مشخص نمایند,فریلنسر هم میتواند برای هر مرحله درخواست سپرده گذاری  یا همان پرداخت امن نماید،کارفرما هم پس از دریافت هر مرحله و رضایت از کار پرداخت امن همان فاز را برای فریلنسر آزاد نماید.

1- جهت فازبندی  وارد صفحه پروژه شوید و از تب مراحل پروژه(پرداخت امن) مراحل پروژه را تعریف نمایید.

2- پس از ایجاد هر مرحله توسط فریلنسر، کارفرما باید آن را تایید و اگر نیاز به اصلاح داشته باشد ویرایش نماید.

منتظر تایید کارفرما

3- پس از تایید ، مرحله (فاز) در وضعیت تایید فازجهت درخواست پرداخت امن قرار میگیرد و فریلنسر باید از طریق کلید عملیات (درخواست برای سپرده گذاری وجه) درخواست پرداخت امن را انجام دهد.

فازبندی و پرداخت امن

4- همچنین جهت مدیریت مراحل پروژه وارد داشبورد شوید و از منوی پروژه های من گزینه فازبندی یا مراحل پروژه را کلیک نمایید سپس مرحله مربوطه را از طریق کلید عملیات مدیریت نمایید.